Preken

Het goede nieuws van Kerst!

Lukas 2:1-21

Lieve mensen,

Als ik deze week op Facebook zat te scrollen,
– terwijl ik eigenlijk aan mijn Kerstpreek zou moeten werken –
Dan zag ik allemaal posts langskomen van mijn collegapredikanten.
Iedereen zit zo in zijn bubbel: die van mij bestaat uit Lego en andere dominees :p

Eén van die posts die ik langs zag komen, was dat iemand dit plaatje deelde over Kerst,
Van een kerstkrans en een doornenkroon.
Daarbij staat:
This is the season, and this is the reason.
Oftewel: we vieren nu Kerst, maar eigenlijk verwijst Kerst al naar wat er gaat gebeuren naar Pasen.
De reden dat Jezus wordt geboren, is dat Hij zijn leven voor ons zal geven.

Als we vandaag Kerst vieren, dan mag dat er al een beetje in doorklinken.
Je hoort het in wat de engel zegt tegen de herders:
Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.

Maar ook al is dat waar, ook al verwijst Kerst al vooruit naar Pasen,
Toch is het ook echt de moeite waard om vandaag niet alleen stil te staan bij het Paasevangelie,
Bij het goede nieuws van Pasen,
Maar ook bij het Kerstevangelie, bij het goede nieuws van Kerst!

Het valt me op dat zowel in het verhaal van Pasen als in het verhaal van Kerst,
Het engelen zijn die het goede nieuws aan de mensen komen vertellen!
Met Pasen zitten de engelen bij het open graf.
Op de derde dag komen de vrouwen bij het graf,
om het lichaam van Jezus te verzorgen,
en dan zeggen de engelen:
Hij is hier niet meer. Jezus is uit de dood opgewekt!
En precies net zo krijgen met Kerst de herders, die de nacht doorbrengen in het veld,
Van een engel te horen wat er vlakbij is gebeurd.
Ik kom jullie goed nieuws brengen.
Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren!

Afgelopen weken hebben we verschillende verhalen gelezen waarin engelen aan bod kwamen.
Zacharias had in de tempel een ontmoeting met een engel.
En ook Maria had een ontmoeting met een engel.

In al die verhalen zijn de engelen brengers van goed nieuws.
Het woord ‘engel’ betekent letterlijk: boodschapper.
In deze verhalen brengen de engelen steeds een boodschap namens God:
Dat God iets heel bijzonders aan het doen is!

En wat God doet met Kerst, met de geboorte van Jezus,
Is zoiets bijzonders dat één of twee engelen niet genoeg zijn om de boodschap over te brengen.
De herders zien een groot hemels leger dat God prijst,
Door te zeggen: eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.

Dus misschien is het wel iets té kort door de bocht om Kerst alleen maar te zien als een opmaat naar Pasen.
Is het goed, en ook heel waardevol, om vandaag te kijken wat Kerst nou zo bijzonder maakt.

Het heeft te maken met waar je het accent op legt.
In Protestantse kerken leggen we vanouds het accent op Pasen.
Kerst is mooi, maar Pasen is waar het echt om gaat.

Terwijl, in bijvoorbeeld de Katholieke kerk, en in Engeland, in de Anglicaanse kerk,
Kerst minstens net zo belangrijk is als Pasen.
Want Kerst gaat over de menswording van Jezus.

Met een oud woord heet dat: de incarnatie van Jezus.
Incarnatie moet je niet verwarren met reïncarnatie.
Een woord uit andere geloven dat het christelijk geloof.
Reïncarnatie, betekent dat je ziel na je dood weer opnieuw geboren wordt in een ander lichaam.

Maar incarnatie betekent dat in Jezus God mens is geworden.
Dat God als mens naar ons toe is gekomen.
En dat is iets dat alles op zijn kop zet!

Laten we eens kijken naar wat de engel zegt tegen de herders, over de geboorte van Jezus.
De engel zegt, heel letterlijk vertaald:
vandaag is – voor jullie – geboren de redder: hij is de Messias, de Heer.

Dus de engel zegt drie dingen:
-Jezus is de redder.
-Jezus is de Messias
-Jezus is de Heer

Daarmee zegt de engel iets over wie Jezus is, en wat de reden is dat Jezus is geboren!

Het eerste wat de engel zegt, is: Jezus is de redder.
En dat wijst heel duidelijk vooruit naar Pasen!

Jezus is gekomen om ons te redden.
Aan het kindje dat is geboren is dat nog niet te zien,
maar zijn geboorte is een hand van God die is uitgestrekt naar ons.
Door Hem wil God ons naar zich toe trekken.
Door Hem wil God ervoor zorgen dat niets ons kan scheiden van zijn liefde!
Daar wijst dat woord naar vooruit:
Jezus zal onze redder zijn!

Het tweede dat de engel zegt over Jezus, is: hij is de messias!
Daarmee zegt de engel dat Jezus de vervulling is van alle beloftes die God in het Oude Testament aan het volk Israël heeft gedaan.
Er zal koning opstaan, en hij zal vrede brengen.
Want dat is wat Christus, en Messias, eigenlijk betekent:
Het betekent: gezalfde, een koning.
Dit kind is de door God beloofde koning!

En het derde dat de engel zegt over Jezus is: hij is de Heer!
En dát is iets heel bijzonders.
Want dat woord ‘Heer’ wordt in de Bijbel alleen gebruikt voor God.
Jezus is ‘Heer’.
In Jezus komt God naar jullie toe.

Jezus is de redder, de Messias, de Heer.

En dan lezen we nog heen over wat de engel als eerste zegt.
Want de engel zegt niet alleen:
Vandaag is de redder geboren, de Messias, de Heer.
Het eerste dat de engel zegt, is: hij is geboren voor jullie!

Want dat is het grootste nieuws!
Wij zeggen wel: Jezus is voor ons gestorven.
Maar we zeggen niet zo vaak: Jezus is voor ons geboren.
Terwijl dat wel waar is!
En dat is nét zo bijzonder!
Jezus is voor ons geboren.
Hij is gekomen voor ons.
Misschien ken je dat liedje van Elly en Rikkert wel:
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk: een mooier geschenk kén ik niet.
Want in Jezus ziet God naar ons om.

Het doet me denken aan een paar regels uit een brief van Paulus, de brief aan de Filippenzen, die gaan over Jezus.
Paulus schrijft:
Hij, Jezus, die de gestalte van God had,
maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn,
maar deed afstand van zijn positie
en nam de gestalte aan van een dienaar.

Paulus zegt dus: Jezus was aan God gelijk.
Maar hij koos ervoor om mens te worden.
Hij koos ervoor om niet aan God gelijk te blijven,
Maar een mens te worden.
En hij deed dat voor ons.

Er zit iets heel moois in dat Paulus schrijft:
Jezus nam de gestalte aan van een dienaar.

Stel je eens een prins voor, die het lijden ziet van zijn volk,
En die ervoor kiest om niet in het paleis te blijven wonen,
Maar om zelf in een krottenwijk te gaan wonen.
En hij doet niet alleen afstand van zijn mooie kleren, en van zijn geld,
Maar hij laat zich zelfs afzetten als prins.
In niets is hij meer dan de andere mensen die in die krottenwijk wonen.

Dat is wat Jezus doet.
Jezus bleef niet als God.
Jezus werd echt een mens.
Hij werd geboren in een gewoon gezin, als kind van Jozef en Maria.

Het geboorteverhaal van Jezus is zo vaak verteld, dat het bijna lijkt op een sprookje.
Maar als je dat eerste deel van het Kerstverhaal goed leest,
Dan zie je dat er maar heel weinig bijzonders is aan zijn geboorte.
Voordat de herders de engel ontmoeten,
En naar het kind op zoek gaan,
is de geboorte van Jezus precies hetzelfde als de geboorte van elk ander kind in die tijd.
Jezus komt niet op een bijzondere manier ter wereld.
Maar als een gewoon kind, in een gewoon gezin.

En dat blijft zijn hele leven zo:
Jezus is de zoon van God, maar hij is ook een mens.

Afgelopen week hadden we een Bijbelkring over Jezus,
En toen vroeg ik aan de deelnemers om uit verschillende plaatjes van Jezus er één te kiezen die jou het meest aanspreekt.
En een van de deelnemers koos dit schilderij van Jezus, gemaakt door Rembrandt.
En ze zei: het is alsof Jezus me aankijkt, en denkt: ik begrijp je. Ik begrijp wat je doormaakt.

En dát is wat het zo bijzonder maakt, dat in Jezus God mens is geworden:
Dat Jezus niet alleen van een afstandje, maar ook van dichtbij weet wat wij doormaken.
Jezus zal ook wel eens zijn teen gestoten hebben.
Of ziek zijn geweest.
Jezus is verdrietig geweest, om mensen om hem heen die hij verloor.
Jezus zal zorgen hebben gehad.
En Jezus heeft gelachen.
Hij kwam voor moeilijke keuzes te staan.
Jezus heeft pijn gehad.
Hij is veroordeeld.

Daar zit iets heel troostvols in.
Jezus weet wat wij doormaken.
Hij begrijpt ons.
Jezus is mens geworden.
Hij is niet boven ons blijven staan, maar naast ons komen staan.
En hij heeft dat voor ons gedaan.

Een ander mooi Bijbelgedeelte komt uit het Bijbelboek Johannes.
Johannes schrijft:
Het Woord is mens geworden
en heeft in ons midden gewoond.

Als Johannes schrijft: het Woord, dan bedoelt hij daarmee: Jezus!

Dus Johannes zegt:
Jezus is mens geworden
en heeft in ons midden gewoond.
vol van genade en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Johannes zegt: Jezus was er altijd al, vanaf het begin.
Maar hij koos ervoor om mens te worden,
En bij ons te wonen.

En net zei ik: Jezus heeft gekozen om de gestalte aan te nemen van een dienaar.
Hij heeft gekozen om te worden zoals wij.
Johannes legt nog een ánder accent:
Hij zegt:
Jezus is bij ons komen wonen,
Vol van genade en waarheid.
En wij hebben zijn grootheid gezien.
De grootheid van de enige zoon van de Vader.
Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes.
Maar de enige zoon,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Ik noemde net het voorbeeld van de prins, die in een krottenwijk gaat wonen.
In alles is hij geworden zoals de mensen in de krottenwijk. Hij staat niet boven ze.
Maar er is en blijft ook een verschil.
En dat is dat hij als geen ander weet hoe het is in het paleis.
En de mensen in de krottenwijk hebben een verkeerd beeld van de koning!
Er zijn er mensen die heel strikt de wetten naleven die de koning heeft gegeven.
Maar de prins kan uitleggen wat de bedoeling is achter die wetten.
Dat ze niet zijn bedoeld om mensen mee te veroordelen, of neer te drukken,
Maar juist om te zorgen dat mensen zo met elkaar omgaan,
dat het daar in de krottenwijk net zo wordt als in het paleis!

En als de mensen zeggen: de koning geeft niks om ons!
Dan kan de prins zeggen: maar hier ben ik toch?
Is dat geen bewijs dat we wél om jullie geven?
Ik ben net zo geworden als jullie!
Ik heb alles voor jullie opgegeven.

Zo is het ook met Jezus.
Jezus is naar ons toe gekomen,
Vol van genade en waarheid.
Vol van de goedheid en de waarheid van God.

Als je kijkt naar Jezus, dan kun je zien wie God is.
Als je kijkt naar Jezus, zie je de goedheid, de waarheid, de grootheid van God.

Dat is het Kerstevangelie!
Vandaag is – voor jullie! – de redder geboren, de beloofde koning, God zelf.

De engel zegt dat tegen de herders.
Het doet denken aan dat met Pasen de engelen tegen de vrouwen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan.
In die samenleving hadden vrouwen een ondergeschikte positie.

En nu zegt de engel tegen de herders dat Jezus voor hén is geboren.
Dat laat zien dat Jezus is gekomen voor álle mensen.
Niet alleen maar voor rijke, of belangrijke, of hele gelovige mensen.
Maar juist de gewone mensen,
Misschien zelfs wel juist de mensen die het minst belangrijk waren!
Zij kregen als eerste te horen dat Jezus was geboren.
En zij mogen naar het kind op zoek,
En zich verwonderen over wat de engel heeft gezegd,
En het delen met Jozef en Maria.

Vandaag is – voor jullie! – de redder geboren, de beloofde koning, God zelf.
Amen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *